POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
  Pan Witosław Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych
  im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej z siedzibą w Plewiskach (62-064)
  przy ul. Fabianowskiej 40, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 • listownie na adres:
  Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych
  im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej, 62-064 Plewiska, ul Fabianowska 40
 • przez e-mail:
  [email protected]
 • telefonicznie:
  61-863-00-68
 1. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Jarosława Matuszaka. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem można nawiązać w następujący sposób:
 • listownie na adres:
  Jarosław Matuszak
  Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych
  im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej, 62-064 Plewiska, ul Fabianowska 40
 • przez e-mail:
  [email protected]
 • telefonicznie:
  61-863-00-68
 1. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, a ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny placówki medycznej).
 2. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r.
  o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie,
  jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również
  6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.
 4. Może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres
  e-mail, celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne
  i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do  wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
  z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów przetwarzających dane
  w imieniu Administratora oraz podmiotów przez Pana/Panią upoważnionych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego,
  ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym, art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4. Przekazanie danych o których mowa w punkcie 7 jest w pełni dobrowolne.
 11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.